Vedtekter

VEDTEKTER FOR TRONDHEIM FILMKLUBB

(revidert 24.02.2015)

§1. Navnet er Trondheim Filmklubb

§2. Filmklubbens formål er å
a) Fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium
b) Bruke film som et historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel
c) Fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger, samt foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.

§3. Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmforestillinger for
medlemmer. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.

§4. Medlemskontingenten fastsettes av styret. Medlemskortet er strengt personlig.

§5. Alle over 15 år kan opptas som medlemmer i klubben

§6. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars og innkalles med 14 dagers varsel. På møtet
behandles melding fra styret, revisjon, regnskap og eventuelle forslag, og det foretas valg av styre og revisor.

§7. Styret har minst 5 og høyst 15 medlemmer. Dette kan inkludere et maksimalt antall av 3 konsulenter som er periodevis fritatt fra daglig drift. Styret konstituerer seg selv.

§8. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2.
Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Eventuelle overskudd skal gå til
fremme av klubbens formål.

§9. Forslag til vedtektsendringer må være sendt skriftlig til styret minst 4 uker før
årsmøtet. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene
stemmer for det på årsmøtet.

§10. Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmene
stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal
eventuelle pengemidler og andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.

VEDTEKTER FOR TRONDHEIM FILMKLUBB Revidert 24feb2015