Vedtekter

VEDTEKTER FOR TRONDHEIM FILMKLUBB

(revidert 10.12.2016)

§ 1. Navnet er Trondheim Filmklubb

§2. Filmklubbens formål er å

 a) Fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium

b) Bruke film som et historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel

c) Fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger, samt foredrag, diskusjoner,       studieringer og trykt materiell.

d) Det er opprettet et dokument med Trondheim Filmklubbs retningslinjer av 6.10.16. Styremedlemmer av filmklubben bør orientere seg om dette før hvert programmøte.

§3. Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmforestillinger for medlemmer. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.

§4. Medlemskontingenten fastsettes av styret. Medlemskortet er strengt personlig.

§5. Alle over 15 år kan opptas som medlemmer i klubben

§6. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars og innkalles med 14 dagers varsel. På møtet behandles melding fra styret, revisjon, regnskap og eventuelle forslag, og det foretas valg av styre og økonomiansvarlig

§7. Styret har minst 5 og høyst 15 medlemmer. Styret konstituerer seg selv.

§8. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt. Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Eventuelle overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.

§9. Forslag til vedtektsendringer må være sendt skriftlig til styret minst 2 uker før årsmøtet. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for det på årsmøtet.

§10.Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.